Zabeliely sniezhky pa bytoi dariezhkie

Kozary (Chernihivs'ka oblast)


Lyrics

Zabeliely sniezhky pa bytoi dariezhkie,
Oi pa krutyi harie.

Oi pa krutyi harie, da oi zabalielo sertse
Da y u kozachenka y u chuzhii staranie.

U chuzhii staranie da oi nekhto ne zaplache,
Po bilamu tilu oi po saldatskamu.

Oi po saldatskamu, da oi ne y atiets, ne maty,
Ne brat, ne sestrytsia, oi ne zhinka yoho.

Oi ne zhinka yoho, da oi tilko zazhuryvsia,
Shche y zapechalyvsia oi tavarysh yoho.

Oi tavarysh yoho. "Tavaryshu ridnyi,
Stan bratikam virnym, oi skoro ya umru.

Zraby meni, druzhe, saldatyku virnyi,
Z klen-dereva trunu.

Oi z klen-dereva trunu, oi tavaryshu virnyi".
‒ Saldatiku ridnyi, de zh klen-dereva vziat?

Budesh ty, saldatiku, tavaryshu virnyi,
U sasnovenkii lezhat.Location

Variations

Birthplace of the Performers

InformationParticipants

Collectors:

Both Miklos
Myroslava Vertiuk


Descriptors:

Natalka Khomenko


Date of collecting:

2017-05-25